An Seanadóir Labhrás Ó Murchu

Is fada an aisling sa dúchas againn in Éirinn. Is é sin, a shamhlú gur dual don saol, gur cinniuint don saol, feabhas a theacht air. 

Dlúthchuid, dar liom, den bheatha dhaonna a lelthéid, an samhhú gur féidlr linn trínar n-iarrachtaí saol fónta a bhaint amach do chách; agus dar liom chomh maith gur rud riachtanach é chun sinn a spreagadh chun na hoibre. Le ciall na fealsúnachta, is dócha go mbeidh 'gleann seo na ndeor' go deo againn, ach tá dualgas orainn mar dhaoine a mhalairt a bheith i gcónaí mar sprioc againn, anseo in Éirinn agus i ngach ált. 

Dar liom go bhfuil na bunriachtanais soiléir go leor d'aon duine a dhéanann cíoradh ar an gcás. Caithfear caighdeán ceart maireachtana a chur ar fail don phobal ar fad, agus chuige sin níor cheart dúinn bheith cúlráldeach critheaglach ar aon slí. Ní foláir iniúchadh a dhéanamh ar gach polasaí soch-eacnamúil, agus go deimhin ar gach meascán de pholasaithe soch-eacnamúla, chun teacht ar an gceann is fearr a oireann chun na haidhme sin. Rud eile, ní folalr dúinn bheith ullamh athdhréachtadh a dheanarnh ar straitéis aon uair a oireann sin. Tá gá leis an bhfiontraíocht, gan dabht, ach nár cheart fiontraíocht shantach gan choinsias -fiontraíocht a oireann don leas coiteann a chaithfidh a bheith ann. Ar an gcuma chéanna, caithfear ceart a chinntiú do gach aon duine chun caighdeán ceart beatha, agus chun páirt a ghlacadh i saol an phobail; sin dínit an duine a bheith in uachtar i gcónaí. Rud ná luaitear ró-mhinic faoi lathair is ea freagracht, ach tá géarghá leis go mbeadh an fhreagracht mar chuid lárnach den chultúr againn -freagracht a leathann thar chúraimí na muintire ar fad, bíodh duine ina riarthóir, ina thionsclóir, ina bhancaeir, nó ina bhall den ghnathphobal ar chuma an fhurmhóir againn. 

Seo ceist a bhaineann leis an gcultúr sa chiall is doimhne den fhocal sin, agus mar dhuine ag obair in eagraíocht mhór chultúir bíonn an cheist de ghnáth im intinn agam. Creidim, go deimhin, ná beidh aon rath cheart ar an saol soch-eacnamuil gan an cultúr a bheith áirithe ó bhonn sa phleanáil pholasaí. Is é an cultúr fónta a dheimhneoidh sláinte spioradálta an phobail agus a thabharfaidh Ie chéile sinn ag obair mar fhoireann ar mhaithe lenár leas uile. Má bhíonn dearcadh ceart ar an gcultúr againn, fáilteoimid roimh iarracht gach duine -is cuma cén cúlra atá aige nó aici - chun a chuid féin nó a cuid féin a dheanarnh don chomharsa agus don mhuintir trí chéile. Ar na hiarrachtaí atá Ie moladh ón taobh seo bheadh an cur Ie chéile, an chabhair shóisialta, siamsaíocht an chomhluadair, agus go deimhin an ealaín agus an smaointeachas. Dar liom go bhfuil gá leis an dioscúrsa poiblí a fhorbairt go mór, mar go bhfull mórán daoine fágtha ar lár sa phlé agus i saol poiblí na haimsire seo, daoine a d'fheadfadh cur go mór Ie mórán réimsí.